Cookiedeklaration

En cookie er en lille datafil, som bliver gemt på din computer, tablet eller mobiltelefon. En cookie er ikke et program, der kan indeholde skadelige programmer eller virus.
Cookie-og privatlivspolitik
I denne Cookie-og privatlivspolitik kan du læse, hvordan Billigsolceller (”Selskabet” eller ”vi”) be-handler de personoplysninger, vi kommer i besiddelse af.

Privatlivspolitikken finder anvendelse, når vi er dataansvarlig for de personoplysninger, vi behandler om dig. Ved personoplysninger forstås i denne privatlivspolitik enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Dette vil med andre ord sige enhver oplysning, der direkte eller indirekte kan henføres til dig.

1. FORMÅL MED OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
1.1 Administration af potentielle og eksisterende kundeforhold

1.1.1 Hvis du er eller ønsker at blive kunde hos Selskabet, behandler vi personoplysninger om dig med henblik på at administrere eller etablere et kundeforhold. Dette gør vi til brug for følgende formål:

• Identificere dig, når du kontakter os,
• Modtage betaling for vores ydelse,
• Holde dine kontaktoplysninger opdaterede,
• Opfylde vores forpligtelser i henhold til aftale eller lovgivning.

1.1.2 Vi indsamler oplysningerne fra følgende kilder:

• Direkte fra dig.

1.1.3 Vi behandler følgende almindelige personoplysninger:

• Kontaktoplysninger, herunder navn, telefonnummer, e-mailadresse,

• Oplysninger indeholdt i fritekstfelt, chatfunktion, e-mails m.v.,

• Oplysninger om tidligere køb på portalen, herunder leveringsadresse og oplysninger om købte produkter eller services,

• Oplysninger om kredit/betalingskortnummer og udløbsdato,

• Oplysninger om skriftlig korrespondance med kunder eller besøgende, herunder feedback, klager eller andre bemærkninger,
• Oplysninger anført af dig i øvrigt.

1.1.4 Vores behandling er begrænset til de personoplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af ovenstående formål.

1.1.5 Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

• Du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere speci-fikke formål, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a,

• Behandlingen af personoplysningerne er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en eller flere kontrakter, i hvilke du er part, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b,

• Behandlingen af personoplysningerne er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b,

1.2 BRUG AF VORES DIGITALE TJENESTER
1.2.1 Når du bruger vores digitale tjenester (hjemmeside), behandler vi personoplysninger om dig ved brug af cookies og lignende teknologier. Dette gør vi til brug for følgende for-mål:

• Levering af den digitale tjeneste, som du har anmodet om,

• Optimering og udvikling af brugeroplevelsen på vores hjemmeside for de ydelser vi tilbyder,

• Statistikker for brugen og forbedring af vores hjemmeside og/eller app.

Vi henviser i det hele til vores cookie politik .

1.2.2 Vi indsamler oplysningerne fra følgende kilder:

• Direkte fra dig gennem din brug af vores digitale tjenester.

1.2.3 Vi behandler følgende almindelige personoplysninger:

• Oplysninger om din adfærd på vores digitale tjenester (f.eks. antal besøg, oplysnin-ger om hvordan du tilgår vores digitale tjenester, herunder IP-adresse, brug af brow-sere og operativsystem, cookies, hvilke domæner du kommer fra og hvilket indhold, som du læser),

• Oplysninger om, at du klikker på en af vores annoncer, herunder hvis du gør det fra andre organisationers eller virksomheders hjemmesider.
Vores behandling er begrænset til de personoplysninger, der er nødvendige til op-fyldelse af ovenstående formål.

1.2.4 Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

• Du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere speci-fikke formål, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a,

• Behandlingen af personoplysningerne er nødvendig af hensyn til vores legitime inte-resse i at levere den tjeneste, som du har anmodet om, forbedre kundeoplevelsen, ud-vikle og forbedre vores digitale tjenester (både funktionalitet og på systemsiden) og muliggøre deling af indhold på de sociale medier), jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f,

1.3 MARKEDSFØRING

1.3.1 Vi behandler dine personoplysninger til markedsføringsformål, herunder for at:

• Udsende markedsføringsmateriale,

• Foretage andre markedsføringsmæssige tiltag,

• Afholde konkurrencer og kampagner,

• Afholde arrangementer eller andre events,

• Målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområ-der.

1.3.2 Vi indsamler oplysningerne fra følgende kilder:

• Direkte fra dig.

1.3.3 Vi behandler følgende almindelige personoplysninger:

• Navn, e-mailadresse, adresse, IP-adresse,

• Tidspunkt for tilmelding af nyhedsbrev,

• Interesseområder,

• Informationer, du har givet i forbindelse med markedsføringsaktiviteter.

Vores behandling er begrænset til de personoplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af ovenstående formål.

1.3.4 Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

• Du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere speci-fikke formål, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a,

• Behandlingen af personoplysningerne er nødvendig af hensyn til vores legitime inte-resse i at kunne udsende markedsføringsmateriale, herunder nyhedsbreve, jf. databe-skyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f,

1.4 KOMMUNIKATIONEN MED DIG

1.4.1 Selskabet behandler dine personoplysninger med det formål, at vi kan kommunikere med dig, og så vi kan besvare dine henvendelser.

1.4.2 Vi indsamler oplysningerne fra følgende kilder:

• Direkte fra dig.

1.4.3 Vi behandler følgende almindelige personoplysninger:

• Navn, e-mailadresse og adresse,

• Øvrige almindelige oplysninger, som henvendelsen måtte vedrøre.

Vores behandling er begrænset til de personoplysninger, der er nødvendige til op-fyldelse af ovenstående formål.

1.4.4 Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

• Du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere speci-fikke formål, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a,

• Behandlingen af personoplysningerne er nødvendig af hensyn til vores legitime inte-resse i at kunne besvare din henvendelse og kommunikere med dig, jf. databeskyttel-sesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.2. HVEM HAR ADGANG TIL DINE OPLYSNINGER?

2.1 Vi kan efter omstændighederne dele dine personoplysninger med:

• Databehandlere,

• Leverandører og forhandlere, som vi samarbejder med, og som assisterer vores virk-somhed (forstået som serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser og finan-sielle institutioner),

• Samarbejdspartnere,

• Politiet,

• Offentlige myndigheder.

2.2 Vores databehandlere behandler personoplysninger på vores vegne og udelukkende efter vores instruks. Dette indebærer blandt andet, at de ikke må anvende personoplysninger-ne til egne formål.

3. OVERFØRSEL TIL TREDJELANDE

3.1 Vi overfører ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

4. SLETNING

4.1 Sletning af personoplysninger i henhold til punkt 1.1 (kundeforhold)

4.1.1 Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger så længe kundeforholdet eksi-sterer og herefter i 3 år efter ophør af aftaleforholdet.

4.1.2 Bogføringsmateriale, herunder bl.a. fakturaer, tilgodehavender, betalingsoplysninger og lignende oplysninger opbevares i 5 i overensstemmelse med bogføringslovens regler.

4.1.3 Hvis det konkret vurderes nødvendigt, kan vi opbevare oplysningerne i længere tid end angivet ovenfor. Det kan eksempelvis gælde i tilfælde, hvor der skal opbevares doku-mentation til brug for forevisning i retsinstanser mv.

4.1.4 Under alle omstændigheder vil dine personoplysninger ikke blive opbevaret længere end nødvendigt under hensyntagen til det formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

4.2 Sletning af personoplysninger i henhold til punkt 1.2 (brug af digitale tjenester)

4.2.1 Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 2 år fra det tidspunkt, hvor vi har registreret dit besøg på hjemmesiden/appen. Den præcise opbevaringsperiode afhænger af den en-kelte cookie. Der henvises til vores cookiepolitik.

4.2.2 Under alle omstændigheder vil dine personoplysninger ikke blive opbevaret længere end nødvendigt under hensyntagen til det formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

4.3 Sletning af personoplysninger i henhold til punkt 1.3 (markedsføring)

4.3.1 Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage vores markedsfø-ringsmateriale. Såfremt du har trukket dit samtykke tilbage, opbevarer vi dine oplysnin-ger i op til 2 år herefter.

4.3.2 Under alle omstændigheder vil dine personoplysninger ikke blive opbevaret længere end nødvendigt under hensyntagen til det formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

4.4 Sletning af personoplysninger i henhold til punkt 1.4 (kommunikation med dig)

4.4.1 Når du kommunikerer med os, opbevarer vi som udgangspunkt dine personoplysninger i 3 år fra tidspunktet for din henvendelse.

4.4.2 Hvis det konkret vurderes nødvendigt, kan vi opbevare oplysningerne i længere tid end angivet ovenfor. Det kan eksempelvis gælde i tilfælde, hvor der skal opbevares doku-mentation til brug for forevisning i retsinstanser mv.

4.4.3 Under alle omstændigheder vil dine personoplysninger ikke blive opbevaret længere end nødvendigt under hensyntagen til det formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

5. DINE RETTIGHEDER

5.1 Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

5.1.1 Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

5.1.2 Du har ret til at kræve, at urigtige oplysninger om dig rettes. I særlige tilfælde vil du ha-ve ret til at kræve, at oplysninger om dig slettes (herunder i forhold til markedsføring). Derudover vil du i visse tilfælde kunne kræve, at behandlingen af dine personoplysnin-ger begrænses. Desuden vil du i visse tilfælde have ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

5.1.3 Endelig har du i visse tilfælde ret til dataportabilitet, hvilket indebærer en ret til at mod-tage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart for-mat samt at få overført disse personoplysninger fra os til en anden dataansvarlig.

5.2 Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes ret-tigheder, der findes på Datatilsynets hjemmeside.

5.3 Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor eller hvis du ønsker at klage, eller hvis du har spørgsmål til vores privatlivspolitik, kan du kontakte os på mail.

Du kan også klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere herom på Datatilsynets hjemmeside.

5.4 Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår af punkt 5.3.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, skal du være opmærksom på, vi ikke vil være i stand til at viderebehandle dine oplysninger, medmindre vi er retligt eller kontraktuelt forpligtet hertil.

Du skal dog være opmærksom på, at det ikke påvirker lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke frem til tilba-getrækningen. Hvis du trækker samtykket tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

6. ÆNDRINGER I PRIVATLIVSPOLITIKKEN OG SENESTE OPDATERING

6.1 Vores privatlivspolitik opdateres løbende og den nyeste version vil erstatte den forhen-værende version.

6.2 Privatlivspolitikken er senest opdateret den [29-02-2024].

- Danmarks billigste solcelleanlæg

info@billigsolceller.dk
Nydamsvej 13, 6040 Egtved
CVR: 36 49 99 23